QW-100:

ASME IX مربو ط به جوشکاری و تایید جوشکاران و لحیم کاری و تایید اپراتور لحیم کاری و جوشکاری می باشد. ASME IXجوشکاری مربوط به استانداردهای ASME  B31.1 و ASMEVIIIرا پوشش می دهد.

ASME IX دارای دو بخش است قسمت QW در مورد جوشکاری است وQB  داده های مربوط به لحیم کاری را مورد بحث قرار می دهد.

هدف از دستورالعملهای جوشکاری یا WPS و ثبت دستورالعملهای کیفیت یا PQR رسیدن به خواص مورد نظر در جوشکاری می باشد.

در واقع هدف اولیه این است که آیا جوشکار توانایی انجام کار جوشکاری در حد قابل قبول را دارد یا خیر.

PQR  حداقل هایی را که برای کا ر جوشکاری در ساخت ونصب مورد نیاز است مشخص می کند و WPS جهتی برای انجام بهتر کار جوشکاری را مشخص می کند.

PQR  جهت تایید داده های ذکر شده درWPS  ارایه می شود.

در تایید جوشکار مهمترین موضوع این است که آیا جوشکار توانایی پر کردن فلز پایه را دارد یا خیر.

WPS  طبق قوانین ذکر شده در ASME IX نوشته می شود و جوشکار با توجه به داده های ASME IX تایید یا رد می شود . البته در کنار ASME IX استانداردهای ASME  B31.1 و ASMEVIIIقابل استفاده هستند..

استاندارد ها و کد های به غیر از گروه ASME وجود دارند که الزامات مربوط به ASME را پوشش می دهد . ولی با شماره وکد متفاوت ازASME IX این موارد را به عنوان NON MANDATORY  یا غیر وابسته می شناسد.

صدور و تایید WPS  جدید و گواهی نامه جوشکاری باید طبق آخرین جلد تجدید نظر شده ASME IX باشد.

QW-101:

در این قسمت روشهای تهیه WPS , تایید برای تمام روشهای جوشکاری توضیح داده شده است. این روشها تا زمانی که قابل اعمال باشند معتبر هستند.

QW-102: تعاریف:

بسیاری از تعاریف مربوط به جوشکاری درQW-402 آمده است . AWS –A30-80 نیز این تعاریف را تو ضیح داده است.

در جاهاییکه از کلمه PIPE  استفاده می شود منظور لوله وتیوب است.

QW-103:  مسئولیتها

هر پیمانکار وسازنده ای مسئول عملیات جوشکاری است که انجام می دهد و موظف است تستهایی را که در ASMEIX ذکر شده است.انجام دهد و نتایج حاصل از تستها و دستورالعملهای جوشکاری را ثبت کند . این نتایج زمانی اعتبار پیدا می کند که توسط بازرس تایید شود.

QW-110: زاویه محور جوش با افق و عمود. (WELDING ORIENTATION)

جهات جوشکاری درQW -461.1 و QW-462.2 کاملا" توضیح داده شده است.در واقع زاویه محور جوش با محور عمود و افق را مشخص میکند.

 

 

QW-120: جهات جوشکاری در جوش شیاری (TEST POSITION FOR GROOVE WELD)

قبل از شروع تست جوشکاری حداکثر میزان انحراف از زاویه ای که تست گرفته می شود 15± درجه و در زمان انجام تست 5± درجه می باشد.

QW-121 : جهات جوشکاری در ورقها(PLAT POSITION)

- حالت تخت:(1G)( FLAT POSITION)

ورق به شکل افقی قرار می گیرد و جوشکاری از بالا انجام می شود.QW-461.3a این روش را نشان می دهد.

 

 

-جهت افقی (2G) HORIZENTAL POSITION

ورق در حالت عمودی قرار دارد و شیار جوش به صورت عمودی استQW-461.3b))

-جهت عمودی(3G)

 

-جهت عمودی((3G VERTICAL POSITION

ورق در حالت عمودی و شیار جوش به شکل افقی است QW-461.3C))


- حالت سقفی(4G)

در این حالت جوشکاری از زیر ورق انجام می شود . وجهت حرکت دست جوشکار به صورت افقی است.           QW-461.3d))

 

 

 

QW-122 جهات جوشکاری در لوله (PIPE POSITION)

- حالت تخت:(1G)( FLAT POSITION

لوله در حالت افقی است و در زمان جوشکاری لوله می چرخدو انجام جوشکاری از بالاترین قسمت  انجام می شود.((QW -461.4a

-جهت افقی (2G) HORIZENTAL POSITION

لوله به صورت عمودی وشیار جوش به شکل افقی است . در زمان انجام جوشکاری لوله ثابت است.(QW-461.4b)

 

 

-جهت عمودی((5G VERTICAL POSITION

لوله به صورت عمودی و شیار جوش در حالت عمودی است. در این حالت لوله ثابت است.                      (QW-461.1c)

 

-جهت ترکیبی: (6G) (QW-461.1d)

 

در این حالت زاوی لوله نسبت به محور افق 5± 45 درجه است . در زمان جوشکاری لوله ثابت است.

QW-123 : جهات جوشکاری جوشهای زائده ای: (TEST POSITION FOR STUDE WELD)

جهات توضیح داده شده در QW-121 و  QW-122را شامل می شود.( به جزحالت تخت:1G )

در تمام حالتها زائده عمود بر سطح ورق می باشد(.QW-461.7 و QW461.8 )

 

QW-130: جهات تست برای جوش گوشه ای:TEST POSITION FOR FILLET WELD))

درجوشهای گوشه ای انحراف از جهتهای جوشکاری در زمان انجام تست جوشکاری 15± درجه است.

 :QW-131جهات ورق در جوش گوشه ای:(PLATE  POSITION)

- حالت تخت:(1F)( FLAT POSITION)

محور جوش گوشه ای در حالت افقی قرار دارد و قسمت گلویی جوش در حالت عمودی است (QW-461.5a)

 

-جهت افقی (2F) HORIZENTAL POSITION

شیار جوش و ورق هردو در حالت افقی قرار دارند .و جوشکاری در راستای افق انجام می شود. (QW-461.5b)

 

-جهت عمودی((3F VERTICAL POSITION

ورق به صورتی قرار می گیرد که جوشکاری در راستای عمودانجام شود. . (QW-461.5C)

-جهت سقفی (4F)(OVER HEAD)

محور جوش به صورت افقی است و جوشکاری از قسمت پایین انجام می شود.

:QW-132جهات لوله در جوش گوشه ای:(PIPE POSITION)

- حالت تخت:(1F)( FLAT POSITION)

محور لوله نسبت به افق زاویه 45 درجه دارد . درحین جوشکاری لوله حول محور خود چرخش دارد و جوشکاری از بالاترین نقطه انجام می شود.(QW-461.6a)

-جهت افقی (2FR,2F)( HORIZENTAL POSITION)

در حالت 2F  لوله به صورت عمودی است و جوش در بالاترین قسمت افقی سطح وعمود برآن انجام می شود    جهت لوله افقی می شود وهیچگونه چرفشی در زمان جوشکاری وجود ندارد(QW-461.6b)

حالت 2FR مانند 2F  است ولی هیچگونه چرخشی در زمان انجام جوشکاری وجود ندارد.(QW-461.6c)

 

- جهت سقفی(OVER HEAD POSITION) 4F  

محور لوله در راستای عمودی است و جوشکاری از قسمت پایین به صورت سقفی انجام می شود. مسیر جوشکاری به صورت افقی است و قطعه در زمان جوشکاری چرخشی ندارد.(QW-461.6d)


-جهت ترکیبی 5F MULTIPLE POSITION  

محور لوله وجهت جوشکاری هر دو به صورت افقی هستند .و در حین انجام جوشکاری چرخش وجود ندارد(QW-461.6e)

+ نوشته شده توسط يوسف اكبري در سه شنبه هشتم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 13:32 |